Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe ik om ga met persoonsgegevens. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim);
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, uw hierop wil wijzen en deze zal respecteren;
 • Uw persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U op de hoogte stel van het feit dat uw persoonsgegevens verwerkt worden. Dit kan mondeling door mij gebeuren, maar ook via de website of via een brochure;
 • U om uw uitdrukkelijke toestemming vraag als dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Uitsluitend zorgvuldig door mij geselecteerde partijen onder bepaalde omstandigheden met uw persoonsgegevens in contact breng. Bijvoorbeeld een leverancier van praktijksoftware. Ik zie er op toe dat deze partijen net zo zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan en ook een privacybeleid hebben dat voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);
 • Mij houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

 

Gevraagde persoonsgegevens

De persoonsgegevens die gevraagd worden zijn: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, email-adres, geboortedatum en de naam van uw huisarts en/of verwijzer.

 

Verwerkingsdoeleinden van uw persoonsgegevens

 • Voor zorgverlening.
 • Voor het infomeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en mijn administrateur mijn betalingsverkeer kan controleren.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Voor verstrekking van uw persoonsgegevens is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

 

Dossiervorming

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts of een andere therapeut.

 

Bewaartijd

Ik ben verplicht uw medisch dossier 20 jaar te bewaren.

 

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden.
Als acupunctuur door uw zorgverzekeraar vergoed wordt, kunt u deze factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. De gegevens die op de factuur staan zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw geboortedatum.
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling, te weten ‘Consult Acupunctuur 24104’.

 

Privacy bezoek website

Bij het bezoeken van deze website worden geen cookies opgeslagen. Als u het contactformulier op de website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang dit nodig is vanwege wettelijke verplichtingen, noodzakelijke dossiervorming of voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag. Tevens wordt er op deze website gebruik gemaakt van Google Analytics en Google Search voor marketing doeleinden.

 

Rechten als cliënt

Als cliënt heeft u het recht:

 • om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt uw dit mondeling, per email of schriftelijk kenbaar maken via onderstaand adres. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger.

Vragen
Voor vragen over de privacyverklaring kunt u contact met mij opnemen via onderstaande contactgegevens.

Acupunctuur Muiden

P.C. Hooftlaan 1d

1398XN Muiden

06 – 15 85 92 44

trudy@acupunctuurmuiden.nl

Acupunctuur Muiden

P.C. Hooftlaan 1d

1398XN Muiden

06 – 15 85 92 44

trudy@acupunctuurmuiden.nl

 

Bedrijfsinformatie

KvK 87321351

Copyright Trudy Kuipers 2022 | Disclaimer